georgia tour team28

ทัวร์จอเจียปีใหม่ 2020 PRO GOERGIA STORY PERFECT LIFE 8วัน6คืน (PGR01-PS) พ.ย.62-มี.ค.63

-เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน
-Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู
-โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
-พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
-วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า
-สะพานแห่งสันติภาพ (The bridge of peace) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ

วันเดินทาง :  วันที่ 27 ต.ค.-03 พ.ย.//05-12 พ.ย.//10-17 พ.ย.//17-24 พ.ย.//26 พ.ย.-03 ธ.ค.//08-15 ธ.ค.//22-29 ธ.ค.//28 ธ.ค.62-04 ม.ค.63//29 ธ.ค.62-05 ม.ค.63//19-26 ม.ค.//16-23 ก.พ.//01-08 มี.ค.//08-15 มี.ค.//15-22 มี.ค.63

ราคาทัวร์ เริ่มต้น :  43,900.-
สายการบิน : UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES (PS)
รหัสทัวร์ : NPR-PGR01-PS-8D6N

downloadpdf  addfriend  addfriend

ทัวร์จอเจียปีใหม่ 2020 PRO GOERGIA STORY PERFECT LIFE 8วัน6คืน (PGR01-PS) พ.ย.62-มี.ค.63

วันที่1 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - สนามบินกรุงเคียฟ
วันที่2 กรุงทบิลิซี – โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้ – มหาวิหารซีโอนี่ - เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา – โบสถ์เมเตห์คี - อะบานูออูบานิ - Jan sharden street
วันที่3 กรุงทบิลิซี – ป้อมอนานูรี – อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี
วันที่4 เมืองกูดาอูรี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน – วัดเซีย
วันที่5 วัดเซีย – เมืองคูไตซี – เมืองบาทูมี่ – จัตุรัสเปียเซซ่า - รูปป้ันอาลีและนีโน่
วันที่6 เมืองบาทูมี่ – akhaltsikhe - เมืองบอร์โจมี - กระเช้าสู่ชมวิวบนหน้าผาเหนือเมืองบอร์โจมี - the chronicle of Georgia - เมืองทบิลิซี่
วันที่7 เมืองทบิลิซี่ - เมืองมิทสเคต้า - วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – East Point - สนามบิน - เมืองเคียฟ
วันที่8 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)


line addfriend left


teamfacebook1

ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 11/07266

Hotline: 097 459 6154 (นวล) / Line ID :  teamtravel1

เวปไซต์

www.webteamtravel.com 
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


tttteamtravel6

  teamfacebook1