วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) ใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) แบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว (Single) หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ (Multiple) แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น (Schengen)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า Schengen
หนังสือเดินทาง
    -    ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับจากประเทศสมาชิกเชงเก้น (Schengen State Area)
        ***สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย***
    -    หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
รูปถ่าย
    -    รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 3.5 cm X 4.5 cm จำนวน 3 ใบ
        ***ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น รูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้
หลักฐานการเงิน
    -    สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ของผู้ขอสมัครยื่นวีซ่า ย้อนหลัง 4-6 เดือน
        ***ควรปรับสมุดบัญชีให้เป็นปัจจุบันที่สุดและยอดเงินในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ***
    -    หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Guarantee)
        ***ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร ใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน***
        *** สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี***
    -    กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ สำเนาสมุดบัญชีของบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย้อนหลัง 4-6 เดือน ***ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบันที่สุด***
หลักฐานการทำงานตัวจริง (***เป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น***)
    -    กรณีเป็นพนักงาน
        -    หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ***เป็นภาษาอังกฤษ***
        -    สำเนา Slip เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
    -    กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
        -    สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน
            ***เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)***
        -    สำเนาบัญชีออมทรัพย์ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
    -    กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
        -    หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่และสำเนาบัตรนักศึกษา
เอกสารอื่นๆ
    -    สำเนาทะเบียนบ้าน
    -    สำเนาบัตรประชาชน
    -    สำเนาใบสูติบัตร (กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปี)
    -    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
    -    สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
    -    สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี 
    -    ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่ โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของบิดา-มารดา
    -    เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น สำเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก หากเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น
***การรับรองค่าใช้จ่าย ทำได้เฉพาะกรณีต่อไปนี้เท่านั้น***
    -    พ่อ-แม่รับรองให้บุตร
    -    บุตรรับรองให้พ่อ-แม่
    -    สามี-ภรรยารับรองค่าใช้จ่ายให้กัน
    -    ในกรณีที่สามี-ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องทำหนังสือชี้แจงมาด้วย (เป็นภาษาอังกฤษ)

***ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ***
กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยื่นวีซ่าด่วน (ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าประมาณ 5 วันทำการ)
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าดำเนินการวีซ่า เพิ่ม 1,000 บาท

กรุณา เตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุข้างต้น หากทางสถานทูตฯ ปฎิเสธวีซ่า ทางบริษัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าใดๆ ทั้งสิ้น

***กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ***


ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่า เชงเก้นวีซ่า

รูปถ่ายวีซ่าสำหรับการยื่นขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1. สีพื้นหลังสีขาว
2. ขนาด 2 นิ้ว (3.5 cm × 4.5 cm)
3. ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ
4.  ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง

ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่องหมาย "x" และเครื่องหมาย "/", สำหรับภาพถ่ายที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อกำหนดของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น

 คุณภาพของภาพถ่าย
ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen) ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามา้รถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน
            ใกล้เกินไป                    ไกลเกินไป                             ดี  
   
 ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen)  ภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้อนของหมึกหรือน้ำมัน
                 มัว                           มีรอยครบน้ำหมึก                       ดี  
   
ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen) ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผิวที่เป็นธรรมชาติ
         มองไปที่อื่น                     สีไม่เป็นธรรมชาติ                    ดี  
   
 ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen)  ภาพถ่ายจะต้องมีความสว่าง และความคมชัดที่เหมาะสม
           มืดเกินไป                        สว่างเกินไป                              ดี  
   
 ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen)  ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล จะต้องมีสีที่มีคุณภาพสูง และพิมพ์บนกระดาษภาพถ่ายที่มีคุณภาพ
            ภาพจาง                     ไม่คมชัด                                      ดี  
   
 รูปแบบและแสง
ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen) ภาพถ่ายจะต้องเปิดหน้าซึ่งเห็นหน้าไดอย่างชัดเจน โดยไม่มีผมปิดบัง
          ผมปิดหน้า                             หลับตา                               ดี  
   
ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen) ภาพถ่ายจะต้องให้เห็นหน้าอย่างชัดเจน ไม่เอียงไหล่ไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือเอียงศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งต้องมองเห็นหน้าได้อย่างชัดเจน
     รูปแบบภาพถ่าย                  สายตาไม่มองตรง                         ดี  
   
 ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen)  ภาพถ่ายจะต้องมีสีพื้นหลังสีขาว
       พื้นหลังไม่เหมาะ                ไม่อยู่ที่ศูนย์กลาง                         ดี  
   
ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen) ภาพถ่ายจะต้องถ่ายด้วยชุดเครื่องแบบ และไม่สามารถมีแสงสีแดงทนัยน์ตา เงา หรือแสงสะท้อนบนหน้า
      ภาพแสงสะท้อน               ภาพนัยต์ตาแดง                             ดี  
   
ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen)  
      แสงเงาด้านหลัง                  แสงเงาส่องหน้า                         ดี  
   
 การแสดงออก และ กรอบ
ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen) ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพเดี่ยว (ไม่สามารถเห็นเก้าอี้ ของเล่น หรือบุคคลอื่น) ซึ่งต้องเป็นภาพถ่ายธรรมดาและไม่สามารถยิ้มเห็นฟันได้
บุคคลอื่นอยู่ในภาพถ่าย  เห็นฟัน และมีของเล่นในภาพถ่าย            ดี  
   
 แว่นตาและ ศรีษะ
ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen) หากผู้ยื่นขอสวมใส่แว่นตา เลนส์แว่นตาไม่ควรมีสี และต้องให้เห็นดวงตาอย่างชัดเจนโดยไม่มีแสงสะท้อน ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงสีกรอบแว่นตาที่มีสีเข้ม หรือเลือกกรอบแว่นตาที่สีกรอบแว่นตาี่มีสีอ่อนแทน
         เลนส์สีเข้ม                     เลนส์มีแสงสะท้อน                       ดี  
   
 ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen)  กรอบแว่นตาไม่สามารถปิดบังดวงตา
สีกรอบแว่นตาเข้มเกินไป   กรอบแว่นตาบังดวงตา                           ดี  
   
 ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen)  ไม่สามารถสวมหมวกได้ ละเว้นเสียจากการสวมเพื่อแสดงออกถึงศาสนา
      ไม่ควรสวมหมวก            ไม่ควรสวมหมวกแก๊ป                       ดี  
   
ตัวอย่างรูปยื่นวีซ่ายุโรป เชงเก้น วีซ่า (Visa Schengen) ต้องเห็นโครงหน้าอย่างชัดเจนจากศีรษะถึงปลายคาง และสามารถเห็นด้านข้างของใบหน้าอย่างชัดเจน
   ไม่ควรมีสิ่งปิดบังหน้า           แสงเงาที่ใบหน้า                           ดี   

 ขอบคุณรูปตัวอย่างจาก IACO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง (เอกสาร IACO 9303)

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top