วีซ่าจีน

ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางมายังประเทศจีนต้องยื่นขอวีซ่าจีนเว้นแต่มีข้อตกลง ข้อกำหนด ได้รับยกเว้นการขอวีซ่าแล้ว นอกเหนือจากนั้นก่อนที่ชาวต่างชาติจะเดินทางมายังประเทศจีนต้องยื่นขอวีซ่าจีนให้เรียบร้อยก่อนเดินทางมายังประเทศจีน ต้องตรวจสอบว่าวีซ่ายังใช้งานได้หรือไม่ หากเกินกำหนดหรือจำนวนครั้งในการเข้าประเทศไม่เพียงพอ ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่

ประเภทของวีซ่าจีน

ประเภทของวีซ่าจีนแบ่งออกเป็นวีซ่าทางการทูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี วีซ่าราชการและวีซ่าธรรมดา โดยวีซ่าธรรมดาที่สำคัญแบ่งเป็น:
(1) วีซ่าชนิดท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ (วีซ่าชนิด “ L ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะสั้นเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือกิจกรรมส่วนตัว
(2) วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าชนิด “ F ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน
(3) เพื่อเยี่ยมเยือน ทำการ หนังสือ ทำธุรกิจ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี อบรมระยะสั้นและฝึกงาน
(4) วีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด “ X ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนในระยะเวลามากกว่า6 เดือน เพื่อการศึกษา อบรมหรือฝึกงานในประเทศจีน
(5) วีซ่าทำงาน (วีซ่าชนิด “ Z ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน เพื่อทำงาน ทำธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าหรือแลกเปลี่ยนทางวิชาการในประเทศจีน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ติดตามไปด้วย
(6) วีซ่าลูกเรือ (วีซ่าชนิด “ C ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีน ซึ่งเป็นพนักงานของการรถไฟ สายการบินและลูกเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศ บนเครื่องบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ
(7) วีซ่านักข่าว (วีซ่าชนิด “ J ”) แบ่งออกเป็นวีซ่า “ J-1 ” และ “ J-2 ” สองชนิด วีซ่า “ J-1 ” ออกให้แก่นักข่าวต่างชาติที่พำนักอยู่ประจำประเทศจีน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ติดตามไป ส่วนวีซ่า “ J-2” ออกให้แก่นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวในประเทศจีนเป็นการชั่วคราว
(8) วีซ่าผ่านแดน (วีซ่าชนิด “ G ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สามโดยผ่านประเทศจีน โดยแวะพักที่สนามบินเกิน 24 ชั่วโมงหรือออกจากสนามบิน
(9) วีซ่าตั้งถิ่นฐาน (วีซ่าชนิด “ D ”) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้มาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศจีน

ระยะใช้งานของวีซ่าจีน จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักในจีน

(1) ระยะใช้งานของวีซ่าจีน (“Enter Before”) หมายถึง ระยะเวลาในการใช้งานของวีซ่า โดยนับตั้งแต่วันที่อนุมัติวีซ่า จนกระทั่งวันที่สิ้นสุดในการเข้าประเทศจีนของผู้ถือวีซ่า (ใช้เวลามาตรฐานปักกิ่งเป็นเกณฑ์) หากยังมีจำนวนครั้งในการเข้าประเทศที่ยังมิได้ใช้ ก่อนครบกำหนดระยะใช้งาน (รวมวันดังกล่าว) ผู้ถือวีซ่าสามารถเข้าประเทศจีนได้
(2) จำนวนครั้งการเข้าประเทศ (“Entries”) หมายถึง จำนวนครั้งที่สามารถเดินทางเข้าประเทศจีนของผู้ถือวีซ่าในระยะใช้งานของวีซ่า
ไม่ว่าจำนวนครั้งที่ใช้จะหมดแล้วหรือจำนวนครั้งที่ใช้ยังไม่หมด เมื่อระยะใช้งานของวีซ่าจีนเกินกำหนด ถือว่าวีซ่านั้นหมดอายุ หากต้องการเดินทางเข้าประเทศจีน ต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ หากผู้ถือวีซ่าถือวีซ่าที่เกินกำหนดเข้าประเทศจีน จะถูกปฏิเสธการให้เข้าประเทศ
(3) ระยะเวลาพำนักของวีซ่า (“Duration of Each Stay”) หมายถึง จำนวนวันที่นานที่สุดสำหรับผู้ถือวีซ่า ซึ่งได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศจีนในการเข้าประเทศแต่ละครั้ง หรือจำนวนวันที่นานที่สุดสำหรับผู้ถือวีซ่าที่สามารถพำนักในประเทศจีนได้ นับจากวันที่เข้าประเทศจีน
หากระยะเวลาที่ผู้ถือวีซ่าพำนักในประเทศจีนเกินจากที่วีซ่าอนุญาตและยังไม่ดำเนินการขอขยายเวลาพำนักให้ยาวออกไป ถือว่าฝ่าฝืน 《กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเข้า-ออกประเทศของชาวต่างชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน》และ 《ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการควบคุมการเข้า-ออกประเทศของชาวต่างชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน》รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะได้รับโทษเช่นโทษปรับ ดังนั้น หากผู้ถือวีซ่าต้องการพำนักในประเทศจีนเกินจากที่วีซ่าอนุญาต ก่อนวีซ่าครบกำหนด ต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยงานสันติบาลระดับอำเภอขึ้นไปในพื้นที่ (สำหรับรายละเอียด ให้ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงานสันติบาลระดับอำเภอในพื้นที่) เพื่อขอขยายเวลาพำนักออกไป (ซึ่งอาจจะได้รับหรือไม่ได้รับการอนุมัติก็ได้) สถานกงสุลจีนที่ประจำ ณ ต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการขยายเวลาพำนักออกไปได้ผู้ที่ทำงาน (ถือวีซ่าชนิด “ Z ”) ศึกษาเล่าเรียน (ถือวีซ่าชนิด “ X ”) ตั้งถิ่นฐาน (ถือวีซ่าชนิด “ D ”) เจ้าหน้าที่หรือนักข่าวประจำ (ถือวีซ่าชนิด “ J-1 ”) ในประเทศจีน ต้องยื่นคำร้องขอพำนักในประเทศจีนต่อหน่วยงานสันติบาลในพื้นที่ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศ เจ้าหน้าที่ที่ประจำ ณ หน่วยงานกงสุล หน่วยงานต่างประเทศ ต้องยื่นคำร้องขอพำนักในประเทศจีนต่อกระทรวงต่างประเทศ หน่วยงานกิจการต่างประเทศในท้องที่ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศ

>> เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว
หนังสือเดินทางที่เคยใช้เข้าจีนมาแล้วภายใน 2 ปี ไม่ต้องโชว์ยอดเงิน ในสมุดบัญชีเงินฝาก ส่วนคนที่ไม่เคยไปจีนมาก่อนเลย จะต้องแนบสำเนาภาพถ่ายสมุดบัญชีหน้าแรกย้อนหลัง3เดือน แสดงให้เห็นยอดเงินในบัญชีอย่างน้อย 4 หมื่นบาท ในการขอวีซ่าหนึ่งครั้ง ตามข้อกำหนดใหม่ของสถานทูตจีน

 1.   เล่มพาสปรอต์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  / รูปถ่าย สี หน้า ตรง ขนาด 1 นิ้ว – 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป
 2.  กรณีนักท่องเที่ยวไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน ภายใน 1 ปี
        1.1. สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน ถึง ปัจจุบัน
        1.2. สำหรับพาสปอร์ตทำใหม่และในเล่มเก่ามีวีซ่าจีน ภายใน 1ปี ให้แนบสำเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่าและสำเนาวีซ่าเล่มเก่ามาด้วย
 3. กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ ไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน ภายใน 1 ปี
        2.1. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
        2.2. สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน ของ บิดา หรือ มารดา
        2.3. สำเนาพาสปอร์ต บิดา หรือ มารดา และ สำเนาวีซ่าจีนของบิดา หรือ มารดาที่เคยเดินทางไปจีน ภายใน 1 ปี (ถ้าบิดามารดาไม่มีพาสปอรต์ ไม่ได้เดินทาง เอาสำเนาบัตรประชาชน ก็ได้ค่ะ)
4.  สามี/ภรรยา ท่านใดท่านหนึ่งไม่มี BOOK BANK ไม่ได้จดทะเบียน ให้ไปทำเล่มสมุดบัญชีเล่มใหม่ อัพยอด ประมาณ 6 หมื่นบาทขึ้นไป
5.   สามีภรรยา ท่านใดท่านหนึ่งไม่มี BOOK BANK ถ้าจดทะเบียนสมรส นามสกุลเดียวกัน ใช้ BOOKBANK เดียวกันได้ พร้อม แนบใบทะเบียนสมรส
6.  ถ้าผู้สูงอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร ให้ใช้สมุดบัญชีของ บุตร ได้ BookBankอย่างต่ำ 3เดือน ควรปรับยอดให้เป็นปัจจุบัน(สำเนา)****  และ สำเนาทะเบียนบ้าน
7.   สำหรับต่างชาติ // พาสปรอต์อเมริกา
    -  มี WORK  PERMIT  (ทางบริษัทยื่นวีซ่าให้ได้) เอกสารที่ต้องเตรียม
             1  พาสปรอต์ +รูปถ่าย สี 2 นิ้ว สองรูป
             2  สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน อัพยอดเป็น ปัจจุบัน
             3  เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ)
    - ไม่มี WORK PERMIT ( ลูกค้าต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเองบริษัททำให้ไม่ได้)เอกสารที่ต้องเตรียม
             1  พาสปรอต์ +รูปถ่าย สี 2 นิ้ว สองรูป
             2  สำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน อัพยอดเป็น ปัจจุบัน
            3  เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ)
            4. ใบคอนเฟริม ตั๋ว + ใบคอนเฟริมโรงแรม
8.  เอกสารประกอบยื่นวีซ่าจีน ถ้าลูกค้า กรอกเป็นภาษาไทยมา เจ้าหน้าที่รบกวนแปลเป็นภาษาอังกฤษ
      ให้เรียบร้อยก่อนยื่นให้แผนกวีซ่าจีนจ้า
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

 

นั่งบอลลูน เมืองคัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

 
นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย ทัวร์ตุรกี

นั่งบอลลูน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่เมืองคัปปาโดเกีย บรรยากาศดีมากๆ  Cappadocia, Turkey: Hot-Air Balloon Ride

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com
 
  Hotline :  097 4596154, 089 4451043, 091 9645546

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

 Line ID:  nual_teamtravel (นวล)  teamtravel-run (รัน)   teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.webteamtravel.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
https://www.teamtravelservice.co.th


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top